معاونت هماهنگی اموراقتصادی

معاونت هماهنگی اموراقتصادی : حشمت‌الله عسگری 


رئیس دفتر : داود آبادی

 شماره تماس: 84694007-84694004