دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران :  مصطفی هادی زاده

تلفن تماس : 66925139

ورود به پورتال