اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

.

منصور حاجی
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران

 

مسئول دفتر : احمد موسوی نسب
شماره تماس دفتر : 44168001
شماره فکس دفتر : 44168002

شرح وظایف:
 رسیدگی ونظارت بر حسن اجرای امور محوله براساس قوانین ومقررات مربوط وتصمیمات متخذه در کار گروه دائمی اتباع بیگانه و شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه.
ایجاد هماهنگی ،نظارت ،برقراری ارتباط مستمر و متقابل و همچنین هدایت مداوم واحد های تابعه در استانها و ارزشیابی عملکرد آنها.
رسیدگی به نیازها و مشکلات استانها.
ارائه گزارش از اهم فعالیتهای انجام شده در بیست وپنجم هر ماه به اداره چهارم بمنظورتهیه گزارش های ادواری.
تهیه و ابلاغ آئین نامه ها ،دستورالعملها ،بخشنامه ها و طرحها و برنامه ها به دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی پس از تائید کمیسیون تدوین و متعاقب تصویب کار گروه دائمی اتباع بیگانه و نظارت و کنترل بر اجزای آنها ازجهت انطباق عمل با اهداف تعیین شده وزمانبندی آن.
تهیه وپیش بینی برنامه های قابل انجام اداره به صورت سالانه و ارائه آن به معاونت های ذیربط .
بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد خط مشی ها، راهبردها ، طرح و برنامه و سیاست های کلان مرتبط با اتباع خارجی به دبیرخانه شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه جهت بررسی نهایی و انجام سایر تشریفات قانونی متعاقب موافقت کمیسیون تدوین.
شرکت فعال در جلسات کمیسیونهای کارگروه دائمی اتباع بیگانه که دستور کار آنها بنحوی در انجام وظایف و تحقق اهداف اداره مدخلیت دارد.
شرکت فعال در جلسات کمیسیون تدوین.
بررسی قوانین ومقررات جاری مربوط به حوزه کاری و ارائه نقطه نظرات وپیشنهادات اصلاحی در این زمینه و ارسال آنها به اداره دوم جهت تنظیم و انجام اقدامات لازم بمنظور سیر مراحل قانونی آن.
ابلاغ ضوابط و مصوبات شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه و کار گروه دائمی اتباع بیگانه به دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها.
پیگیری و نظارت نسبت به حسن اجرای مصوبات شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و کارگروه دائمی اتباع بیگانه.
کلیه ادارات موظفند در اجراء و انجام امور محوله با یکدیگر و هماهنگی نمایند.
هرگونه تعیین ماموریت جدید برای ادارات منوط به طرح موضوع در کمیسیون تدوین و موافقت آن کمیسیون می باشد