حوزه معاونت امنیتی و انتظامی

 


 معاون امنیتی و انتظامی :  محسن نائبی
مدیرحوزه معاونت  : امیرحسین آتشکار
مسئول دفتر: وحید حیدری

تلفن تماس :  84694320
تلفن تماس : 84694302