اداره کل مدیریت بحران

 

مدیر کل مدیریت بحران : حامد یزدی مهر


مسئول دفتر : حامد ربیعی


شماره تماس: 84691631
شماره فکس :84691633


پست الکترونیکی: bohran.ostan_th@iran.ir

شرح وظایف
 : 
انجام مطالعات و تحقيقات به منظور بهره گيری از اصول و دستاوردهای علمی – تخصصی و تجربی و انتقال روشهای پيشرفته مديريت بحران به نظام قانونگذاری برنامه ريزی و اجرايی کشور .
انجام برنامه های ملی و منطقه ای و سرمايه گذاری لازم در مراحل مختلف مديريت بحران با الويت پيش گيری و کاهش آثار بلايای طبيعی .
سازماندهی ، هماهنگی و به کارگيری کليه دستگاههای اجرايی دولتی وغير دولتی ، تحت برنامه ريزی و مديريت منسجم و تعيين شرح وظايف تفضيلی آنها در بحرانها .
جلب مشارکت و همکاريهای مردمی از طريق آموزش عمومی ،‌ ايجاد آمادگی ، هدايت کمکهای مردمی به نحو مطلوب و توزيع آنها بين آسيب ديدگان سازماندهی وآموزش نيروهای داوطلب در شبکه مديريت بحران .
استفاده صحيص و بهينه از کليه امکانات دولتی و غير دولتی به منظور ارائه حداکثر خدمات در بحرانها .
پشتيبانيهای لازم قوای سه گانه ،‌ وزارتخانه ها ، نهادها و نيروهای مسلح ،‌ به ويژه نيروهای مقاومت بسيج در بالاترين سطح ممکن