مناقصات - سامانه شفافیت

لیست مناقصات صورت گرفته در سال1399

 

ردیف شماره فراخوان عنوان فرخوان نوع فراخوان شهر اداره/دفتر مناقصه گزار طبقه بندی موضوعی شرح کلی حوزه فعالیت زمان ارسال به صفحه اعلان عمومی مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی
1 2099004180000001 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین خودر بدون طرح ترافیک برای انجام عملیات سرویس دهی ماموریت های درون شهری و برون شهری استانداری تهران در سال 1399 عمومی تهران اداره کل اداری و مالی عادی تامین خودرو 1399/03/24 1399/03/26 1399/04/09