مشاورین استاندار

 

مصطفی قاسمی پور مشاوره و مدیر کل حوزه استاندار

 

هادی اسماعیلی دستیار اجرایی استاندار

 

علی قشقایی مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی

 

هادی هلیلی مشاور استاندار و مدیرکل دفتر حراست

 

اسداله تقی زاده مشاور استاندار و مدیرکل عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

مجید جدی مشاور استاندار در امور راهبردی و توانمندسازی ستاد های پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان تهران 

عبدالرضا چراغعلی مشاور امور عمرانی

 

وحید صافی اصفهانی مشاور استاندار در امور روحانیت