نظرات مردمی در بهبود ارائه خدمات

نام خدمت:

1. احساس رضایت از خدمت دریافت شده

2. نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

3. راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها