نظرسنجی خدمات الکترونیک


جنسیت:


ردیف محور سنجش پرسش سطح رضایت
1 شفافیت فرایندی نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار:

2 نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت:

3 انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی:

4 پاسخگویی و مسئولیت پذیری نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه:

5 امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت:

6 به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما:

7 راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها:

8 تسلط بر فرایند دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد:

9 زمان فرایند تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت:

10 تعهد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت:

11 میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت:

12 نظام مند بودن فرایند نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت:

13 دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه:

14 ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری )نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و ...) به بخشهای مختلف:

15 احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت:

16 کلیات فرایند احساس رضایت از خدمت دریافت شده: