مرکزمقاومت بسیج

فرمانده مرکز مقاومت بسیج : حشمت اله ابولفتحی 
مسئول دفتر : حسن نوروز بیگی 
شماره تماس دفتر : 84691224
شماره فکس دفتر: 84691232