دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

 

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال : بهزاد بهزادی

مسئول دفتر : مریم حسینی

تلفن:84694009