فرمانداران استان تهران

 

 
عیسی فرهادی،فرماندار
شهرستان تهرانحسین توکلی کجانی 
فرماندار شهرستان ریسید مهدی ساداتی
فرماندار شهرستان شمیرانات


حسین حبیبی
سرپرست فرمانداری شهرستان اسلامشهرنوراله طاهری
فرماندار شهرستان شهریارمجید درویشی
سرپرست فرمانداری شهرستان ورامینعبداله نوحی
 فرماندار شهرستان بهارستان
 
 
 
 
 

ابراهیم تاجیک نوری
سرپرست فرمانداری شهرستان پیشوابهمن خطیبی
فرماندار شهرستان قرچکمهدی یوسفی جمارانی
 فرماندار شهرستان پاکدشت

 
 
جابر کریمی

سرپرست فرمانداری شهرستان ملاردوحید گلی کانی
 فرماندار شهرستان قدس

امید احمدی
سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم


ابوالقاسم مهری
 فرماندار شهرستان فیروزکوهظفر پور ابراهیم لاطران
 فرماندار شهرستان پردیسرضا طاهرخانی
 سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند