اداره کل امور شهری و شوراها

 
 
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری: هادی گورابی
مسئول دفتر: محمد کاردار
شماره تماس: 84692501
شماره فکس:84692536