سوالات متداول مسائل اجرایی انتخابات
 • کد خبر: 319863
 • تاریخ خبر: سه شنبه 9 شهريور 1400 - 15:24

 

 • 1-چطور مي توان قانون انتخابات را دريافت كرد آيا مي توان از سايت يا از طريق همين پورتال دانلود كرد؟

  • پاسخ:در پورتال اصلي وزارت كشور در زير شاخه معاونت سياسي و سپس دفتر انتخابات همه قوانين انتخابات و آيين نامه هاي مربوطه موجود مي باشد كه مي توانيد بهره برداري كنيد.
 •  2-با توجه به اينكه در فصل زمستان بيشتر استانهاي شمالي و مركزي بارش برف و يخبندان و گاهاً با بسته شدن جاده هاي روستايي و اصلي مواجه مي شوند و امكان هر گونه دسترسي در جهت برگزاري انتخابات را غير ممكن مي سازد آیا امکان تغییر زمان انتخابات مجلس وجود دارد ؟
  • پاسخ: با پیشنهاد وزارت کشور به شورای نگهبان و موافقت شورای نگهبان امکان تغییر زمان انتخابات مجلس وجود دارد ولی ملاحظاتی نظیر کم یا زیاد شدن مدت دوره نمایندگی  برای  آن دوره خاص زمان تغییر نیز موجود می باشد.
 • 3-آیا اخبار انتخاباتي ستاد انتخابات كشور و اقدامات و برنامه هاي انجام شده و يا درخواستهاي ستاد از استانها از طريق سيستم جامع انتخاباتي هم ارائه می گردد تا همكاران در استانها بهره برداري کنند؟
  • پاسخ:اخبار عمومي انتخابات در پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور براي همه فرمانداريها قابل دسترسي است. دستورالعمل هاي اداري انتخابات نيز در موقع لزوم از طريق سامانه جامع انتخابات براي فرمانداريها ارسال مي شود.

سوالات  مربوط به  کیفیت انتخابات مجلس شورای اسلامی

 • مطابق اصل 64 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعد از 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود، وزارت كشور در اين خصوص چه اقداماتي انجام داده است؟

  • پاسخ: اولاً به استناد همان ماده در متن ماده الزام قطعي و تكليف قطعي تعيين نشده و قانونگذار از واژه «مي تواند» استفاده كرده كه در صورت فراهم بودن همه عوامل سياسي، انساني و جغرافيايي اين تكليف عملياتي خواهد شد:ثانياً وزارت كشور پس از انجام مطالعات گسترده و برگزاري جلسات متعدد و انجام كارشناسي ها و بررسيهاي لازم در خصوص حوزه هاي انتخابيه كشور، در نهايت لايحه تغييرات حوزه هاي انتخابيه كشور را تهيه براي مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده است كه منتظر تصويب وابلاغ لايحه هستيم.
    
 • تقسيم بندي و تعريف حوزه هاي انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي چگونه است؟

  • پاسخ:در اين انتخابات، حوزه هاي انتخابيه به حوزه اصلي و فرعي تقسيم مي شوند و بر مبناي آخرين تغييرات حوزه هاي انتخابيه مصوب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
 • انتخاب نماينده در مرحله اول و دوم و مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي به چه صورت است؟

  • پاسخ:انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك پنجم كل آراء و در مرحله دوم و مياندوره اي با كسب اكثريت نسبي به هرميزان است.
 •  كيفيت انتخابات مجلس شوراي اسلامي چگونه مي باشد؟

  • پاسخ:انتخابات مجلس شوراي اسلامي بصورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي صورت  مي گيرد.
 • در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد ملاك انتخاب چگونه است؟

  • پاسخ: ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، با روش قرعه مي باشد كه در جلسه مشترك هيأتهاي اجرايي و نظارت  مركز حوزه انتخابيه صورت مي گيرد.
 • چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك پنجم آراء حاصل نگرديد انتخابات به چه شكلي خواهد بود؟

  • پاسخ:نتيجه انتخابات دو مرحله اي خواهد بود. بدين معني كه از بين نامزدهايي كه اكثريت حداقل يك پنجم آراء را در مرحله اول بدست نياورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان موردنياز از بين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند در مرحله دوم شركت مي كنند. و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده كمتر از دو برابر  باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت مي كنند.
 1.  مدت زمان اخذ رأي چگونه مي باشد؟

پاسخ:انتخابات در يك روز انجام مي شود و مدت آن حداقل ده ساعت و در صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد. و تشخيص ضرورت و مدت تمديد انتخابات برعهده وزير كشور است.

 • برنامه روزهاي تعطيل رسمي در برنامه زمانبندي انتخابات چگونه مي باشد ؟

  • پاسخ:كليه برنامه هاي انتخابات طبق برنامه زمانبندي انجام مي شود حتي اگر در روز تعطيل عمومي يا رسمي واقع شده باشد.

انتخابات الکترونیکی

 • آيا انتخابات مجلس به صورت رايانه اي برگزار مي شود؟

  • پاسخ: با هماهنگی و نظر شوراي نگهبان تمامی فرآیندهای انتخابات به جز شمارش و اخذ رأی بصورت الکترونیکی در بستر سامانه جامع انتخابات برگزار می گردد.
 • ملاك اخذ رأي از رأي دهندگان در انتخابات الكترونيكي چيست؟

  • پاسخ: ملاك اخذ رأي از رأي دهندگان در انتخابات الكترونيكي ، احراز عدم ثبت شمارة ملي راي دهنده در سامانه انتخاباتي است.
 • انتخابات الكترونيكي به چه نحوي برگزار مي گردد؟

  • پاسخ: با تأييد شوراي نگهبان از امضاهاي الكترونيكي مجريان و ناظران استفاده مي شود. همچنين در صورت برگزاري همزمان چند انتخابات، در هر شعبة اخذ رأي از يك دستگاه به طور مشترك براي تمامي انتخابات در اخذ رأي و شمارش آراء با تأييد شوراي نگهبان استفاده مي شود.

سوالات مربوط به ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی

 • ارائه مدرک تحصيلي براي ثبت نام داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چنانچه فرد داوطلب در زمان قانوني قادر به ارائه اصل مدرک نباشد آيا گواهي دانشگاه براي ثبت نام کافي است و يا حتما ملزم به ارائه مدرک مي باشد؟

  • بله  گواهي که مبني بر اينکه ايشان داراي مدرک فوق ليسانس مي باشد.

 •  آيا براي ثبت نام داوطلبين به کارت ملي هوشمند نياز است و يا کارت ملي قبلي هم براي ثبت نام قابل قبول است؟

  • صرفا کارت ملي قبلي براي ثبت نام کافي است و يا ارائه گواهي درخواست کارت ملي نيز نياز است؟

 • آيا ارائه گواهي درخواست کارت ملي هوشمند به تنهايي قابل قبول مي باشد؟

  • بله

 • با توجه به خريد سربازي توسط برخي از داوطلبين ، خواهشمند است  بفرماييد امکان ثبت نام از اين داوطلبين با اين شرايط وجود دارد يا خير؟

  • شخص مي بايست مدرکي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت خود از اداره وظيفه عمومي ارائه نمايد.

 • داوطلب داراي مدارک کپي برابر اصل مي باشد و اصل مدارک آن مفقود گرديده است جهت ثبت نام آيا مي توان ثبت نام نمود؟

  • چنانچه مدرک مورد نظر به تأييد دانشگاه رسيده باشد.

 • آيا منعي براي ثبت نام کارمندان فرمانداري يا بخشداري در انتخابات مجلس شوراي اسلامي وجود دارد؟

  • در صورتي که در روند برگزاري انتخابات دخالتي نداشته باشند منعي ندارد.

 • آيا خدمت دوران سربازي يه صورت امريه در دستگاه اجرايي در پست كارشناسي جزء سابقه اجرايي قيد شده در تبصره 2م 28 ق انتخابات محسوب مي شود ؟

  • پاسخ: با عنايت به حذف تبصره 2 قانون، برخورداري از سوابق اجرايي شرط لازم براي ثبت نام تلقي نمي شود.
 • شرايط تحصيلي براي انتخابات شوندگان انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي و كيفيت ارائه آن چگونه است؟

  • پاسخ: با حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، بر اساس بند 4 ماده 28 اين قانون مدرك تحصيلي لازم براي ثبت نام در انتخابات فوق، صرفا كارشناسي ارشد يا معادل آن مي باشد و داوطلب هنگام ثبت نام بايد مدرك تحصيلي مورد تاييد مربوطه را به متصديان ثبت نام ارايه دهد.
 • مدرك معادل كارشناسي ارشد در انتخابات چه سطح و پايه اي از مدارك حوزه بوده و مرجع تاييد كننده اين مدارك چه مرجعي است؟
  • پاسخ: مدارك سطح سه حوزه، معادل فوق ليسانس محسوب مي شوند و مرجع تاييد كننده اين مدارك نيز مركز مديريت حوزه علميه قم مي باشد.
 • آيا ايثارگران شامل آزادگان، جانبازان و فرزندان شهدا جهت داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي از مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي گردند و در صورت تاييد، درصد جانبازي براي كسب اين امتياز چند درصد است و ايشان براي استفاده از اين مزايا چگونه عمل مي كنند؟

  • پاسخ: طبق ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 31/3/74 و تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/68 و بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم وحسب نظر شوراي محترم نگهبان مدارك تحصيلي ايثارگران(آزادگان، جانبازان و فرزندان شهدا،) جهت داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي يك مقطع تحصيلي بالاتر محسوب مي شود. و ايثارگران (جانبازان با هر ميزان درصد جانبازي و آزادگان و فرزندان شهدا ) به هنگام ثبت نام، مدارك ايثارگري خود را به همراه مدرك تحصيلي كه حداقل ليسانس مي باشد و ساير مدارك مربوطه ، ارائه مي نمايند.
 • آيا بازنشستگان نيروهاي مسلح نياز به ارائه كارت پايان خدمت در زمان ثبت نام دارند، در صورت منفي بودن پاسخ چه مدركي براي تشخيص وضعيت خدمت وظيفه عمومي آنها نياز است؟

  • پاسخ: براساس ماده21 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات، آن دسته از بازنشستگان نيروهاي مسلح كه كارت پايان خدمت خود (كادر يا وظيفه) رادريافت نكرده­اند بايد مدركي معتبر دال بر روشن شدن پايان خدمت خود، ارائه نمايند.
 • آيا نماينده مجلس شوراي اسلامي كه داراي مدرك فوق ديپلم و دو دوره سابقه نمايندگي مي باشد، مي تواند به عنوان داوطلب ثبت نام نمايد؟

  • پاسخ: با توجه به اينكه براساس تبصره 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي هردوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي براي شركت در انتخابات محسوب مي شود، ايشان مي تواند با احتساب دو مقطع تحصيلي يعني ليسانس و فوق ليسانس، در اين انتخابات مجلس به عنوان داوطلب ثبت نام نمايد.
 •  انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد حداقل و حداكثر چند سال سن داشته باشند؟

  • پاسخ: حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام
 •  در چه فاصله زماني قبل از ثبت نام مي بايست اشخاص مطرح در ماده 29 استعفا دهند؟

  • پاسخ: حداقل شش ماه قبل از ثبت نام
 •  مسئولين و كاركنان دولت مشمول استعفاي پيش از ثبت نام داوطلبان كدامند؟

  • به استناد بندهاي الف ، ب وج ماده 29 قانون انتخابات و نيز تبصره يك همين ماده بسياري از مديران ارشد ومديران ستادي و همچنين استانداران، معاونين ومشاورين استانداران، فرمانداران و بخشداران، شهرداران و روساي مناطق شهرداري و ...
 • در صورتي كه قصد داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در هر يك از حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور را دارند بايد 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند . همچنين بسياري از مديران استاني نيز در صورت كانديداتوري مجلس شوراي اسلامي در حوزه مسئوليت خود بايستي از سمت خود استعفا دهند.
  • لازم به ذكر است مطابق تبصره يك اين ماده كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور هم بايستي از سمت خود استعفا دهند.
 • نحوه ثبت نام از داوطلبان چگونه مي باشد؟

  • براساس ماده( 21) آیین نامه اجرایی ـ (اصلاحي 22/8/1390) داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براساس ماده (45) قانون و تبصره هاي (1) و (2) آن ظرف مهلت مقرر قانوني به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور و در خارج از كشور به سفارتخانه ها، كنسولگري ها و نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و با ارايه و تكميل موارد زير، ضمن اخذ رسيد، آمادگي خود را براي شركت در انتخابات اعلام مي كنند:
  • 1- اصل شناسنامه عكس دار و كارت ملي خود2-   (10) قطعه عكس سه در چهار (4*3) جديد 3- سه نسخه تصوير تمامي صفحات شناسنامه و سه نسخه تصوير كارت ملي 4- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي معتبر5-  اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومي 6-  دريافت و تكميل فرم اعلام داوطلبي، در حضور فرماندار يا بخشدار يا مسئول ثبت نام در وزارت كشور، سفارتخانه، كنسولگري يا نمايندگي سياسي 7- ارايه گواهي رسمي مبني بر تأييد قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده (29) قانون.
 • آيا افرادي كه براي ثبت نام مشمول ماده 29 قانون مي باشند، بايستي از مقام و پست خود استعفا نمايند؟ وچنانچه فردي در انتخابات رأي لازم را بدست نياورد مي تواند مجدداً در پست و مقام قبلي خود بازگردد؟

  • پاسخ:داوطلبان مشمول ماده 29 بايستي از سمت مديريتي استعفا دهند آنها و به نوعي در آن پست شاغل نباشند اما مي توانند با عنوان كارمند معمولي به خدمت خود ادامه دهند. بازگشت افراد مورد نظر به سمت مديريتي خود تابع قوانين و مقررات اداري و استخدامي مربوطه مي باشد.
 • برادر يکي از داوطلبان  همزمان معاون عمراني فرماندار، رئيس هيات بازرسي انتخابات ومسئول کميته پشتيباني ستاد انتخابات مرکز حوزه در همان حوزه  است. آيا چنين نسبتي با داوطلب بودن فرد به لحاظ قانوني منافات دارد؟

  • پاسخ: همانطور که در ماده 33 قانون و تبصره 2 ذيل ماد59آئين نامه ذکر گرديده است هيچ يک از اعضاي هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي نبايد در حوزه انتخابات با داوطلبان خويشاوندي نسبي و سببي داشته باشند و رئيس هيأت بازرسي انتخابات و مسئول کميته پشتيباني شامل هيچکدام از موارد ذکرشده نمي باشد
 • آيا گواهي اشتغال به تحصيل در دوره دکترا در صورت نداشتن اصل مدرک کارشناسي ارشد مورد پذيرش مي باشد؟

  • پاسخ: بله با ارائه کارت دکتري
 • مرجع قانوني تشخيص رزمنده بودن افراد (شش ماه حضور داوطلبان در جبهه) کدام اداره يا نهاد مي باشد؟

  • پاسخ: بنياد شهيدو امور ايثار گران و ستاد کل نيروهاي مسلح
 • آيا فردي كه 2 دوره متوالي بعنوان نماينده در مجلس حضور داشته باشد مي تواند مجدداً ( براي سومين بار) كانديداي انتخابات شود؟

  • پاسخ:داوطلبي ايشان براي سومين بار متوالي با رعايت مندرج در ماده 28 و 30 بلامانع است.
 •  سن رأي دهندگان مجلس 18 و مياندوره اي خبرگان 15 سال تمام است، اصلاحيه آن چگونه است؟

  • پاسخ: براساس اصلاحات انجام شده سن رأي دهندگان در تمامي انتخابات 18 سال تمام است. «براساس مصوبه دومين اجلاس رسمي مجلس خبرگان مورخ 14/6/86 بند«ب» ماده 4 قانون انتخابات مجلس خبرگان، سن رأي دهندگان اصلاح و به داشتن 18 سال تمام » تغيير يافته است
 • آيا مرجع صدور مدرك تحصيلي طلاب علوم ديني صرفاً از طرف مدير محترم مركز حوزه علميه قم مي باشد و مدارك صادره از سوي مديران محترم حوزه هاي علميه ساير شهرستانها براي داوطلب انتخابات معتبر نمي باشد؟

  • پاسخ: صرفا از طرف مركز مديريت حوزه علميه قم
 • شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي كدامند؟

  • پاسخ: بر طبق ماده 28 قانون انتخابات انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
  • * اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران .2
  • *تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
  • * ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه .
  • * داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن .
  • * نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه .
  • * سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي ، شنوايي و گويايي .
  • *حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

سوالات مربوط به هیات اجرایی

 • انتخاب معتمدین ازاختیارات فرماندار و بخشدار است یا اعضای اداری هم درانتخاب معتمدین نقش دارند؟

  • پاسخ: در ماده 32 قانون صراحتاً 2 حکم به لحاظ شکلی برای فرماندار و بخشدار بیان شده است:
  • الف -تشکیل جلسه ب- شخصاً 30 نفر را انتخاب و در جلسه فوق به اطلاع دو نفر دیگر می رساندسپس به هیأت نظارت معرفی می نماید. برای تبیین این موضوع که فرماندار و بخشدار باید شخصا افراد را معرفی کند از وجود عبارتهای زیر مشخص می شود: 1- در انتهای ماده 32 از لفظ «می نماید» استفاده شده است نه «می نمایند». مشخص است که فعل مفرد حکایت از معرفی افراد در نامه ای است که صرفاً شخص فرماندار امضاء کرده است.2- در تبصره 1 ماده 32 صراحتاً آمده است:«چنانچه هیأت نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار را تایید ننمود.3-  در تبصره فوق الذکر ، قانونگذار فرماندار یا بخشدار (نه اعضای اداریرا موظف نموده که به تعداد دو برابر افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید.4- تبصره 4 ماده مذکور نیز فرمانداران و بخشداران را موظف نموده تا از معرفی کسانی که در هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل، مرتکب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.
 • در راستای ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه حضور دادستان در هیأت های اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی ،‌ دادستانی مرکز استان نسبت به معرفی معاونین خود جهت حضور در هیات های اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی اقدام نموده اند . لطفاً در خصوص امکان حضور معاونین دادستان در هیات اجرایی این فرمانداری را ارشاد فرمایید .

  • پاسخ: خیر دادستان باید شخصا در جلسات هیات اجرایی شرکت نماید تنها زمانی که آن حوزه دادستان نداشته باشد معاون ایشان می تواند به عنوان جانشین شرکت نماید.. و براساس ماده 24 آیین دادرسی در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان برعهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی دادرس علی البدل دادگاه می باشد و با لحاظ مستند اشاره شده وظائف دادسراها در حوزه قضایی بخش با رئیس حوزه قضایی بوده با عطف به استلال فوق رئیس حوزه قضایی بخش در جلسات هیأت اجرایی موضوع ماده 31 قانون انتخابات به عنوان دادستان در جلسات مذکور حضور داشته باشد.
 • در راستای ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه حضور دادستان در هیأت های اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی ،‌ دادستانی مرکز استان نسبت به معرفی معاونین خود جهت حضور در هیات های اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی اقدام نموده اند . لطفاً در خصوص امکان حضور معاونین دادستان در هیات اجرایی این فرمانداری را ارشاد فرمایید .

  • پاسخ: خیر دادستان باید شخصا در جلسات هیات اجرایی شرکت نماید تنها زمانی که آن حوزه دادستان نداشته باشد معاون ایشان می تواند به عنوان جانشین شرکت نماید.. و براساس ماده 24 آیین دادرسی در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان برعهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی دادرس علی البدل دادگاه می باشد و با لحاظ مستند اشاره شده وظائف دادسراها در حوزه قضایی بخش با رئیس حوزه قضایی بوده با عطف به استلال فوق رئیس حوزه قضایی بخش در جلسات هیأت اجرایی موضوع ماده 31 قانون انتخابات به عنوان دادستان در جلسات مذکور حضور داشته باشد.

 

 • باتوجه به ماده 32 قانون انتخابات مجلس آیا در حوزه انتخابیه ایکه دارای حوزه های فرعی می باشد در انتخاب اعضای هیات اجرایی،انتخاب افراد ازحوزه اصلی برای حوزه های فرعی و بالعکس امکان پذیر خواهد بود؟ منظور از حوزه انتخابیه چیست؟

  • پاسخ: معتمدین باید از اقشار و معتمدین مردم آن حوزه انتخابیه باشند و 3 سال سابقه سکونت داشته باشند.
 • با توجه به وجود عبارت تشکیل جلسه در ماده 32 قانون، آیا الزامی برای تصویب معتمدین در جلسه وجود دارد؟

  • پاسخ: در قانون حکم نشده است که 30 نفر معتمد پیشنهادی باید به تصویب جلسه (فرماندار، دادستان و رئیس اداره ثبت احوال) برسد.
 • آیا در تعیین معتمدین هیأت اجرایی، هر یک از اعضای اداری(فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال) باید 10 نفر را معرفی کنند؟

  • پاسخ: در هیچ قسمت از قانون حکمی دراین جهت که معرفی 30 نفر معتمد را باید بین فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال تقسیم کرد یا به عبارتی هر یک از آنان، 10 نفر را معرفی کنند نیامده است. لیکن انتخاب معتمدین باید با مدیریت فرماندار بدور از تنش انجام شود.
 • آيا در تعيين 30 نفر معتمدين هيأت اجرايي اعضاي اداري نيز بايد نظر بدهند يا صورتجلسه شود؟ موضوع ماده 32 قانون؟ يا فرماندار به تنهايي بايد معرفي نمايد؟

  • پاسخ: بله بايد نظر بدهند و صورتجلسه تهيه شود ولي اسامي با امضاي فرماندار/بخشدار به هيات نظارت ارسال مي گردد.
 • درخصوص ارسال ليست معتمدين به شوراي نگهبان، شوراي نگهبان اظهار دارد که دادستان و ثبت احوال بايد به همراه فرماندار ليست را امضا نموده و تاييد کنند اگر فقط ثبت احوال و فرماندار امضا نمايند آيا دادستان مي تواند مدعي شود که بايد ليست به امضا آن برسد يا مي توان با دو امضا ليست را ارسال کرد؟

  • پاسخ: ليست فوق فقط بايد امضاي فرماندار يا بخشدار را داشته باشد و مراتب در قانون عنوان شده است.
 • آيا عضو هيأت اجرائي مي تواند همزمان در هيأتهاي اجرائي ديگر عضو شود؟

  • پاسخ: خير.
 • آيا امکان دارد دادستان به عنوان عضو اداري هيات اجرايي به جاي خود نماينده در جلسات بفرستد؟

  • پاسخ: حوزه هايي که دادستان دارد خود دادستان و در هر صورت مستند به ماده 88 و ماده 24 آئين دادرسي کيفري مي تواند شخص ديگري نيز جاي خود معرفي نمايد.
 • آيا فرمانداري مرکز حوزه انتخابيه مکلف به انتخاب 30 نفر از معتمد از بين معتمدين شهرستان هاي حوزه فرعي نيز مي باشد؟

  • پاسخ: با توجه به سکونت سه سال و همچنين بومي بودن،معتمدين مي بايست از حوزه انتخابيه انتخاب شوند.
 • آيا حضور رئيس هيأت اجرايي در جلسات ضروري است؟

  • پاسخ:بلي مطابق ماده 34 قانون انتخابات اعضاي هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند.
 • آيا بازنشستگان نيروهاي نظامي مي توانند درامور اجرايي يا نظارتي شركت داشته باشند؟

  • پاسخ:بكارگيري كاركنان بازنشسته كشوري و لشكري در امر برگزاري انتخابات با رعايت ضوابط و مقررات قانوني بلامانع مي باشد.
 •  در شهرهاي تابعه شهرستان، نحوه انتخابات مجلس شوراي اسلامي به چه صورت خواهد بود.

  • پاسخ:در زمان برگزاري انتخابات، در يك شهرستان هيأت اجرايي شهرستان ودر بخشهاي تابعه (بجز بخش مركزي) هيأت اجرايي بخش تشكيل مي شود و انتخابات شهرستان و كليه شهرها و روستاهاي تابعه بخش مركزي توسط هيأت اجرايي شهرستان و انتخابات كليه شهرها و روستاهاي ساير بخشها (بخش هاي مستقل) هم توسط هيأت اجرايي همان بخش انجام مي شود.

سوالات مربوط به شعب و اعضای شعب

 • شرح وظايف نماينده ارشد فرماندار و نماينده فرماندار در شعب اخذ راي چيست؟

  • پاسخ: هر دو در يک سطح مي باشند ولي جهت تسهيل مديريت شعبه اخذ راي و جلوگيري از دو رويه متفاوت نماينده ارشد مسولتعيين مي شود تا انتقال دهنده مسايل شعبه به مقام مافوق باشد.
 • آيا بسيجيان مي توانند در امور اجرايي يا نظارتي همكاري داشته باشند؟

  • پاسخ:بكارگيري نيروهاي بسيج براي حفاظت شعب اخذ رأي تابع شرايط خاص و در صورت درخواست ناحيه انتظامي استان و تصويب شوراي تأمين استان امكان پذير است ليكن بهره گيري از خدمات اين قبيل افراد و بدون ذكر عنوان و براي تأمين عوامل اجرايي شعب اخذ رأي بلامانعمي باشد.
 • 3- شعبه اي در سالهاي قبل به صورت سيار بوده است و اكنون آن منطقه جزو شهر و داراي مسجد و اماكن ورزشي است چگونه از سيار به ثابت تبديل شود؟
  • پاسخ:در زمان تشكيل هيأت اجرايي به هيأت اجرايي پيشنهاد بدهيد تا همه تغييرات مورد نظر در تعداد ومحل ووضعيت شعب اخذ رأي تصويب نمايند.

سوالات مربوط به حق الزحمه عوامل اجرایی

 • روش پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي انتخابات چگونه خواهد بود؟

  • پاسخ: بر اساس تصمیم گیری معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع انساني وزارت كشور می باشد در انتخابات مجلس شوراي اسلامي حق الزحمه كليه عوامل اجرايي و بازرسي انتخابات اعم از اعضاي هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش، اعضاي شعب اخذ رأي ، نمايندگان فرماندار، بازرسين، كاربران رايانه، نيروهاي خدماتي و رانندگان و بطور متمركز و بر مبناي مصوبه هيأت محترم وزيران پرداخت خواهد شد.جهت اجراي اين مهم بخش ويژه اي در سامانه جامع انتخابات پيش بيني شده كه فرمانداريها اطلاعات كليه عوامل اجرايي را در سامانه مذكور ثبت خواهند نمود.
 • تخصيص اعتبارات مربوط به انتخابات چگونه خواهد بود؟

  • پاسخ: براساس تصمیم گیری معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع انساني وزارت كشور می باشد لذا استانداري ها و فرمانداري ها بايستي بخشي از نيازهاي خود را از منابع استاني تأمين نمايند.در خصوص آن بخش از اعتبارات كه ستاد انتخابات ابلاغ خواهد كرد نيز براساس پارامترها ومعيار هاي مختلف از جمله تعداد شعب حوزه هاي انتخابيه و در صدي از هزينه هاي حوزهاي انتخابيه تأمين خواهد شد و در صورت مرتفع شدن موانع مربوط به ضوابط ومقررات ذيحسابي به صورت مستقيم در اختيار فرمانداريها قرار خواهد گرفت.
 • حق الزحمه نيروهاي انساني موردنياز استانداري و فرمانداري ها كه از ساير ادارات بصورت طولاني مدت مأمور به خدمت مي شود چگونه پرداخت مي شود؟

  • پاسخ:مطابق ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كليه دستگاههاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها موظفند نيروي انساني مورد نياز استانداري و فرمانداري براي اجراي انتخابات را تأمين نمايند.مطابق تبصره 2 اين ماده حقوق ماهانه اين قبيل افراد توسط سازمان متبوع تأمين و پرداخت مي شود ليكن اضافه كار و پاداش اين قبيل نيروها از محل اعتبارات استاني ومنابع فرمانداري و همچنين اعتبارات انتخابات قابل پرداخت خواهد بود.
 • نحوه پرداخت حق الزحمه دست اندركاران انتخابات چگونه مي باشد ؟

  • پاسخ: براساس تصمیم گیری معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت کشور می باشد.
 • آيا امكان دارد حق الزحمه تمامي عوامل دست اندركار انتخابات از جمله ناظرين شوراي نگهبان -شعب اخذ رأي- بازرسين- رانندگان به صورت يكسان و توسط وزارت كشور پرداخت گردد؟

  • پاسخ: حق الزحمه همه عوامل اجرايي و بازرسين انتخابات به صورت يكسان و به روش متمركز توسط وزارت كشور پرداخت مي شود اما حق الزحمه ناظرين توسط شوراي نگهبان پرداخت مي شود.

سوالات مربوط به رسیدگی صلاحیت داوطلبان

 • نظر به اینکه گاهاً ارگان ها و یا ادارات درخواست اخذ تمام سوابق شناسنامه ای، کیفری و امنیتی نامزدهای دوره قبل را دارند آیا جایگاهی قانوني برای اخذ چنين اطلاعات مربوط به نامزدهاي قبل، از سوي برخي ارگان ها و يا ادارات وجود دارد؟

  • پاسخ: خير؛ بر اساس استعلام شماره 3524/60 مورخ 26/6/1360مركز اسناد انقلاب اسلامي از شوراي محترم نگهبان و مواد 47 و 48 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ،مراجع دريافت اطلاعات مربوط به نامزدهاي انتخابات و شيوه دريافت اين اطلاعات تصريح گرديده است و مركز اسناد نيز مي تواند در پاسخ به مسئولين کنونی تشخيص مصلحت در خصوص نفي يا اثبات هريك از موانع مذكور در ماده 10 قانون انتخابات، بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد.
 • رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چگونه مي باشد؟

  • پاسخ: مطابق ماده 48 قانون انتخابات هيأتهاي اجرايي صلاحيت داوطلبان را از مراجع چهارگانه  استعلام كرده و همچنين بررسيهاي محلي مثبت به صلاحيت داوطلبان اظهارنظر مي نمايند.
 •  آيا عدم پاسخ مراجع 4 گانه در فرصت قانوني بايد پاسخ مثبت تلقي شود ؟

  • پاسخ: بله
 • آيا بعد از رسيدگي به صلاحيت داوطلبين در هيأت نظارت استان و اعلام نتيجه رسيدگي به صلاحيت ها داوطلبي که عدم احراز يا رد صلاحيت شده است مي تواند به فرمانداري مراجعه و انصراف بدهد يا خير؟

  • پاسخ: امکان پذير نيست.

 
 
سوالات مربوط به تبلیغات

 • آیا داوطلبین می توانند نسبت به تشکیل 2 ستاد تبلیغات انتخاباتی در مرکز بخش ، شهر و هریک ازمناطق شهرداری به تفکیک برادران و خواهران در دو نقطه متفاوت اقدام نمایند یا نه؟ با توجه به اینکه در ماده 63 قانون تنها یک محل برای تشکیل ستاد در نظر گرفته شده است.

  • پاسخ: بله می توانند. با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ذیل ماده 57 نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز است .
 • با عنایت به اخبار واصله مبنی بر تشکیل گردهمایی به منظور تعیین نامزد مورد نظر گروههای سیاسی و بعضا برگزاری نظرسنجی درون جناحی و درون حزبی به منظور انتخاب و تعیین نامزدهای مورد حمایت گروهها و احزاب سیاسی، آیا این گونه اقدامات مشمول مصادیق تبلیغات زود هنگام انتخابات مجلس شورای اسلامی محسوب می گردد یا خیر، اقدام نمایند.

  • پاسخ: با توجه به اینکه فعالیت تبلیغات موضوع ماده 56 اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقید به هفت وز می باشد (8 روز است و 24 ساعت قبل از اخذ رای پایان می یابد) چنانچه داوطلب نمانیدگی قبل از مدت تعیین شده اقدام به فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان کاندیداتوری نماید مجازاتهای مقرر در مورد متخلف قابل اعمال میباشد.لیکن چنین مواردی همچون برگزاری گردهمایی احزاب برای اهداف دیگری همچون تعیین لیست منتخبین و برنامه ریزی چگونگی تبلیغات و...مشمول قانون منع تبلیغات نمی باشد.
 • آيا يک نامزد مي تواند در خواست برگزاري تجمع  و مراسم در يک پارک داشته باشد؟ آيا اين مورد تابع قانون تجمعات است؟

  • تجمعات نياز به مجوز از فرمانداري دارد در هر صورت مراتب مي بايست با فرمانداري هماهنگ شود.

 • به استناد ماده 7 قانون شفافيت داوطلبين موظفند حسابي را جهت واريز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي مربوط قبه هزينه هاي انتخاباتي، نزد يکي از بانکهاي داراي مجوز از بانک مرکزي تعيين يا افتتاح کنند.با عنايت به اينکه در قانون کلمه تعيين يا افتتاح حساب بکار برده شده است، آيا نامزد مي تواند شماره حساب شخص ديگري به غير از شماره حساب خود را اعلام نمايد؟(مثلا شماره حساب نماينده مالي)

  • همانطور که در صدر ماده 7 قانون مذکور اعلام گرديده است داوطلبان موظفند حسابي را جهت واريز، برداشت و هرگونه ....افتتاح نمايد. با توجه به مراتب فوق حساب مذکور مي بايست به نام داوطلب افتتاح گردد. و براساس ماده 8 همين قانون موظند شخصي را به عنوان نماينده مالي تعيين و تا پيش از شروع زمان تبليغات به فرمانداري مراکز حوزه انتخابيه اعلام نمايند.

 • با توجه به تغييرات جديد در بخش تبليغات قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به دليل اجراي قانون شفافيت مالي انتخابات اندازه مجاز آثار تبليغاتي و تراکت ها و پوسترها چه اندازه اي مي باشد؟

  • پاسخ: با توجه به بند 9 ماده 65د مکرر با ابعاد بيشتر از 50 در 70 سانتيمتر
 • نظر به اينکه در سطح کشور روستاهاي بزرگي با جمعيت چند هزار نفري وجود دارد آيا ماده 63 قانون انتخابات مجلس در خصوص اين روستا ها هم نافذاست يا اينکه کانديداها مي توانند در اين روستاها ستاد انتخاباتي داير نمايند؟

  • همانطور که در 63 قانون در ج گرديده است ستاد هاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها داير ميگرددو لذا در روستاها مطلبي عنوان نگرديده است.

 • استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركت ها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و موسساتي كه از بودجه عمومي(به هرمقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور در انتخابات به چه نحو است؟

  • پاسخ:ممنوع مي باشد.
 • فعاليت انتخاباتي كارمندان براي تبليغ داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به چه شكل است؟

  • پاسخ: فعاليت كارمندان براي داوطلبان نمايندگي در ساعات اداري ممنوع مي باشد ليكن درساعات غير اداري و همچنين زماني كه در مرخصي بسر مي برند بلامانع است.

 • آيا موضوع پرداخت وجه نقد به هيأت هاي ورزشي جهت انجام تبليغات زود هنگام انتخاباتي به نفع نامزدهاي احتمالي جزء تخلفات انتخاباتي محسوب مي گردد؟

  • پاسخ: فعاليت هاي تبليغات انتخاباتي زود هنگام اگر محرز ومسلم باشد، تخلف محسوب مي شود و قابل پيگيري است.
 • در مواقع سركشي نمايندگان فعلي به مراكز حوزه انتخابيه آيا فرمانداران و بخشداران مجاز به  همراهي آنها هستند؟

  • پاسخ:در مواردي كه موضوع سركشي مسئله مهم اداري، اجرايي باشد و حضور فرماندار يا بخشدار واقعاً ضرورت داشته باشد، بلامانع است وليكن در آستانه برگزاري انتخابات  مجلس شوراي اسلامي و شائبه تبليغاتي بودن اينگونه برنامه ها كه معمولاً تبعات سوء و ناگواري در حوزه انتخابيه به همراه دارد پيشنهاد مي شود از شركت اينگونه برنامه ها اجتناب نمايند.
 • آيا حضور نامزدهاي احتمالي در جلسات ختم و مساجد و حضور در حوزه انتخابيه در حال حاضر ايراد قانوني دارد و چگونه بايد با آنان برخورد شود؟

  • پاسخ:اگر با عنوان كانديداتوري مجلس تبليغ نمايند، ايراد قانوني دارد.

سوالات مربوط به اقلیت ها و احزاب

 • تعداد نمايندگان اقليتهاي ديني چند نفر مي باشد؟

  • پاسخ:
  • زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده
  •  مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده

  • مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده 

 •  برای استقرار میز احزاب مجوز صادر می گردد؟
  • پاسخ:بستگی به شرایط زمانی و نظر مسئولين متغییر است.
 • نمايندگان خانه احزاب مجاز هستند بر سر صندوق ها حاضر شوند و يا سهميه اي از ناظران انتخاباتي به آنها تعلق مي گيرد؟

  • پاسخ:در قانون چنين چيزي پيش بيني نشده است.آنها نمي توانند به عنوان خانه احزاب كارت حضور بر سر صندوق داشته باشند ولي مي توانند بعنوان نمايندگان نامزدها اين كار را انجام دهند و به اين اعتباربراي آنها كارت صادرشود.
 • آيا احزاب و جمعيت ها مي توانند از عنوان ستاد انتخابات استفاده نمايند؟

  • پاسخ: عنوان«ستاد انتخابات» فقط براي ستاد انتخابات كشور و ستاد انتخابات استان كاربرد دارد. ستادهايي كه كانديداها براي انجام فعاليتهاي انتخاباتي خود برمي گزينند «ستاد تبليغات انتخاباتي» است. لذا در بكارگيري عناوين و اصطلاحات دقت فرماييد.

دسته بندی ها