سوالات متداول ثبت نام داوطلبان انتخبات شوراهای اسلامی شهرو روستا
  • کد خبر: 319862
  • تاریخ خبر: سه شنبه 9 شهريور 1400 - 15:23
سوالا ت متداول ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
سوال  پاسخ 
آيا كسانيكه كه در دوره هاي قبل عضو شورا بوده اند از مجموعه چند روستا به شهر تبديل شده اند ميتواند از شرط مدرك معاف باشند؟ تبصره (1) بند(ه) ماده (26) قانون تشكيلات ‘ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور‘ شرط استفاده از معافيت از مدرك تحصيلي ، كانديداتوري در همان محل كانديداي عضويت در شورا تعيين شده  است . لذا با تغيير مكان شورا و ماهيت شورا ، امكان استفاده از معافيت مذكور وجود ندارد. لذا به جهت تغيير در ماهيت شوراي روستا به شهر در موضوع استعلامي ، كانديداي عضويت در شوراي شهر بايد شرط مدرك تحصيلي موضوع بند (هـ) ماده (26) قانون فوق الذكر را داشته باشند.
منظور ازطرح سوال نامزدشوراي اسلامي روستادرثبت نام اوليه وتكميل فرم وارايه مدارك بوده درسوال قبلي (ايانامزدشورا مي تواندمانند رياست جمهوري نماينده تام الا اختياربراي ثبت نام وتكميل فرم ومدارك ثبت نامي داشته باشد) طبق ماده (47) آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و ماده (48) آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش ، داوطلب عضويت در شورا بايد شخصا پرسشنامه اعلام داوطلبي را در حضور مسوول ثبت نام تكميل نمايد . لذا امكان اعزام نماينده تام الاختيار جهت ثبت نام  براي داوطلبان شوراها وجود ندارد.
با توجه به اينكه در بند 2 ماده 28 قانون شوراهاي اسلامي اشاره اي به استعفا’ معاونين دانشگاهها فعال در استانها و شهرستانها براي داوطلب شدن در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نشده است . آيا معاونين دانشگاهها براي حضور در انتخابات بايد استعفا دهند يا نيازي به استعفا ندارند؟ با توجه به عدم تصريح معاونين دانشگاه ها ‘  در بند (2) ماده (28) قانون تشكيلات ‘ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ‘ نيازي به استعفا ايشان براي ثبت نام نيست .
آيا معاونين مديران كل استانداري مشمول بند2 ماده 28 قانون انتخابات شوراي اسلامي مي باشند بله طبق صراحت بند (2) ماده (28) قانون تشکيلات ‘ وظايف و انتخابات ‘ معاونين ادارات کل استانداري ها از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان محرومند
ايا رئيس ادارات يك شهرستان مي توانند در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا در محدوده همان شهرستان ثبت نام نمايند و آيا اگر كسي مسئوليتي اداره اي را بر عهده داشته باشد اما در حكم حقوقي اش كارشناس باشد تكليف چيست. موارد ممنوعيت عضويت در سطح استان و شهرستان و بخش در بند (2) ماده (28) قانون تشکيلات ‘ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور صراحتا بيان شده است و صرفا مديران کل و سرپرستان ادارات کل و معاونين ادارت کل براي عضويت در شوراهاي محدوده حوزه انتخابي خود بايد استعفا بدهند و روساي ادارات درون سازماني نيازي به استعفا ندارند
و با توجه به قسمت اخير بند مذکور اشتغال در پست و چارت سازماني ملاک استعفا مي باشد لذا حکم حقوقي مورد عمل است.
آيا امكان كانديد شدن مجدد شوراي شهر منحله در انتخابات شوراها وجود دارد ؟ در ماده (29) قانون نشكيلات ‘ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مواردي كه اشخاص از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند احصا’ شده است و در صورت وجود جرايم مصرحه در بندهاي اين ماده اعضاي داوطلب محروم مي باشند بنابراين اعضاي شوراي منحله در صورت واجد شرايط بودن ممنوعيتي براي ثبت نام نخواهند داشت.
آيا فرد ساكن يك روستايي كه در حاضر دهيار يك روستاي ديگر(و نه روستاي محل سكونت خود) است مي تواند كانديداي شوراي اسلامي روستاي محل سكونت خود شود يا خير؟ طبق بند (3) ماده (28) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ، دهياران از عضويت در شوراي  محل خدمت محرومند . لذا منعي براي كانديداتوري دهيار خارج از محل خدمت مشار اليه وجود ندارد.
آيا نامزد شوراي اسلامي روستامانندرياست جمهوري براي ثبت نام مي تواند نماينده تام الاختيار داشته باشد باتوجه به اينكه درقوانين شوراها قيد نشده طبق ماده (24) (اصلاحي 27/1/1392) قانون تشكيلات ‘ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ‘ در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هيئت اجرايي معرفي نمايند.
آيا فردي كه بعنوان مسئول كميته پدافند غيرعامل شهرداري مشغول خدمت است و حكم حقوقي در اين راستا به ايشان تعلق نداشته فقط بصورت ابلاغ كار مي كند مشمول قانون استعفا از سمت خواهد بود؟ طبق ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ، بند (3) ماده (28) قانون مذكور اصلاح گرديده و شاغلين در شهرداي ها از شمول استعفا براي عضويت در شوراها خارج شده اند و منعي براي كانديداتوري شاغلين در شهرداري ها براي انتخابات شوراها وجود ندارد.
با عنايت به اخذ سوپيشينه در زمان ثبت نام داوطلبين شوراها اين موضوع ممكن است موجب كاهش شديد داوطلبين شوراهاي روستايي گردد. آيا مي توان به جاي اخذ سو پيشينه استعلام نمود خير با توجه به تبصره (3) (الحاقي 27/1/1392) قانون تشكيلات ‘ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ‘ ارائه گواهي عدم سو’ پيشينه در هنگام ثبت نام الزامي است . و اين تبصره‘ قانون امري بوده و مجري انتخابات مكلف به اجرا است .
در خصوص مواد 4 و 7 و بند ه ماده 26 ملاك آمار جمعيتي شهرها و روستا سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390 مي باشد يا 1395 ؟ طبق تبصره ماده (7) قانون تشكيلات ‘ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور  ‘ ملاك تشخيص جمعيت آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود لذا ملاك آمار جمعيتي شهر و روستا آخرين اعلام رسمي مذكز آمار ايران مي باشد و هنور سرشماري سال 1395 به طور رسمي اعلام نشده است .
اخذ گواهي عدم سو پيشينه در هنگام ثبت نام كانديداي شوراهاي اسلامي شهر الزامي است ؟ طبق تبصره (3) بند (و) ماده (26) قانون تشكيلات ‘ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ‘ ارايه گواهي عدم سو’پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است و عدم ارايه گواهي مزبور مانع ثبت نام است .
درخصوص روستاهايي كه داراي كد روستايي بوده و در حال حاضر جمعيت روستا زياد شده و در ادوار گذشته در آن روستاها انتخابات شوراهاي اسلامي روستا بعلت جمعيت كم برگزار نگرديده است آيا در پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مي توان انتخابات برگزار نمود و شوراي اسلامي روستا را تشكيل داد ؟ ضمنا ملاك خانوار يا جمعيت براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا چند نفر مي باشد ؟ طبق ماده (12) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور شوراي روستا در واحدهاي تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين ومقررات مربوط به نام روستا شناخته شده باشند و واحد تقسيمات كشوري براي روستا در قانون تعريف و پيش بيني شده است و همانگونه كه اذعان داريد براي داشتن ماهيت روستا بر اساس ماده (2) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري وجود حداقل تعداد بيست خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده ساكن ، ضروري است . لذا انتخابات شورا ي روستا صرفا در مناطق روستايي منطبق با شرايط قانوني فوق الذكر برگزار مي گردد. قيد "واحدهاي تقسيمات كشوري طبق قوانين و مقررات " موضوع ماده (12) قانون صدر الذكر قيد احتزازي و حجت بوده و رعايت آن ضروري است .و طبق تبصره ماده (7) قانون مذكور ملاك تشخيص جمعيت آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود لذا ازدياد جمعيت روستا بايد با اعلام رسمي مركز آمار ايران باشد.
در صورت اخذ گواهي عدم سو پيشينه از كانديداي شوراهاي اسلامي شهر آيا باز هم نياز به انجام استعلامات چهارگانه ميباشد ؟ ارايه گواهي عدم سو’پيشينه تكليف كانديدا براي ثبت نام مي بشاد در حاليكه استعلام از مراجع چهارگانه بق ماده (46) قانون تشكيلات ‘ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تكليف قانوني هيئت هاي اجرايي است. البته به نظر ميرسد با ارايه گواهي عدم سو’ پيشينه استعلام از نيروي انتظامي به خودي خود منتفي مي گردد .
1- همانگونه که مستحضريد تبصره يک ماده 26 قانون شوراهاي اسلامي شرط معافيت مدرک تحصيلي را منوط به عضويت دردوره هاي قبل شوراها وکانديداتوري درهمان محل نموده است.آيا فرد يا افرادي که دردوره اول ودوم شوراهاي اسلامي با مدرک تحصيلي زيرديپلم درشوراي اسلامي شهر عضوبوده اندواکنون نيز مدرک تحصيلي آنان زيرديپلم مي باشد نيزمي توانند از شرايط مندرج در تبصره 1 ماده 26 قانون مبتني برکانديداتوري درهمان شهر بامدرک تحصيلي زيرديپلم استفاده نمايند ياخير؟ بله طبق صراحت تبصره (1) بند (ه) ماده (26) قانون تشکيلت وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور کساني که در دوره هاي قبل عضو شورا بوده اند به شرطي که در همان محل کانديداي عضويت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.
آيا نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا شخصاَ بايد براي ثبت نام مراجعه نمايند يا نماينده آنان كه معرفي نامه از طرف آنها داشته باشد مي تواند برايشان ثبت نام نمايد. بطو ر مصداقي اگر فردي در ماموريت سازماني خارج از كشور باشد مثلاَ در كشور سوريه ماموريت داشته باشد آيا نماينده وي مي تواند براي او ثبت نام كند يا بايد خودش ثبت نام كند. خير. طبق ماده (47) آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و و ماده (48) آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش ‘ داوطلبان عضوييت در شوراها بايد شخصا پرسشنامه داوطلبي را در حضور مسئول ثبت نام تکميل نمايند .
با سلام. آيا رزمندگان كه بعنوان ايثارگر محسوب مي شوند مي توانند از يك مقطع بالاتر در ثبت نام شوراها استفاده نمايند؟ فردي داراي مدرك ديپلم بوده و مي خواهد در يك شهر داوطلب شود و ايشان رزمنده دوران دفاع مقدس مي باشد. آيا مي تواند؟
در صورتي كه نامبرده جانباز يا فرزند شهيد باشد چطور؟
در ماده (1) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ايثارگر تعريف شده است و در تبصره بند (و) آن رزمندگان از تسهيلات قانون مذکور براي ايثارگران مستثني شده اند . و طبق ماده (28) قانون فوق الذکر احراز يک مدرک بالاتر صرفا براي شهدا ‘ مفقودان ‘ جانبازان و آزادگان تعيين شده است . لذا به نظر ميرسد رزمندگان نمي توانند از امتياز يک مقطع بالاتر استفاده کنند.
آيا داوطلبان شوارهاي اسلامي شهر اگر در زمان ثبت نام خارج از کشور باشند وکيل آنها مي توانند براي ثبت نام نامبرده مراجعه نمايند خير طبق ماده (47) آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر داوطلب عضويت در شورا بايد شخصا پرسشنامه اعلام داوطلبي را در حضور مسوول ثبت نام تکميل نمايند
طبق ماده 4 قانون تشکيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور ملاک تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستايي تعيين شده، در صورتيکه در ماده 26 بند هـ ملاک تعداد خانوار تعيين گرديده است عليهذا استعلام مي شود:
چنانچه روستايي به 1500 نفر جمعيت نرسيده اما بيشتر از 200 خانوار دارد مدرک ديپلم از ثبت نام شوندگان اخذ گردد؟
يا بالعکس روستايي که به 200 خانوار رسيده ولي حد نصاب 1500 نفر جمعيت ندارد شوراي روستايي با اعضاي 5 نفر تشکيل شود؟
ماده (4) قانون تشکيلات ‘ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور در خصوص تعداد اعضاي شوراهاي روستايي با تعيين نصاب  جمعيتي است در حاليکه بند (ه) ماده (26) قانون مذکور شرط مدرک تحصيلي با نصاب جمعيتي را بيان ميدارد و اين دو ماده دو حکم جداگانه را عنوان نموده است و هيچ ارتباط و مغايرتي ندارند .
لذا سواد خواندن و نوشتن براي روستاهاي تا دويست خانوار با هر جمعيتي ملاک تحصيلي است و داشتن ديپلم براي روستاهاي بالاي دويست خانوار با هر نصاب جمعيتي ملاک مدرک تحصيلي است.
با سلام با توجه به اينکه آمار سرشماري سال 1395 که به فرمانداري ها ارسال شده فقط شامل جمعيت مي باشد و تعداد خانوار را مشخص ننموده تکليف روستاهايي بالايي 20 خانوار که جمعيت آنها زير صد نفر مي باشد چيست؟ طبق ماده (2) قانون تقسيمات کشوري روستا واحد تقسيماتي است که حداقل بيست خانوار يا صد نفر جمعيت داشته باشد . لذا وجود يکي از دو شرط موضوع ماده فوق الذکر کافي است براي اينکه واحد تقسيماتي روستا ناميده شده و انتخابات شوراي روستا در آن برگزار گردد. بنابراين در روستاي داراي بيست خانوار با هر جمعيتي بايد انتخابات شوراي روستا برگزار گردد و همچنين است براي روستاي با حداقل صد نفر جمعيت با هر تعداد خانوار (ولو زير بيست خانوار)
با سلام و احترام
با توجه به دريافت و ثبت اطلاعات و آمار جمعيتي سرشماري 95 روستاها در سامانه انتخابات, تعدادي از روستاهايي که طبق سرشماري 90 واجد شرايط برگزاري شورا بودند و در دوره چهارم , شورا در اين روستاها تشکيل شده و اکنون داراي شورا ميباشند, طبق سرشماري 95 آمار جمعيتي آنها به زير 20خانوار کاهش پيدا کرده است, اما علي رغم مورد مذکور, براي اين روستاها آگهي ثبت نام از داوطلبان بارگزاري شده است, در اين مورد چه اقدامي را ميبايست انجام داد؟ آيا در روستاهاي مذکور انتخابات برگزار گردد؟ سپاس
براي برگزاري انتخابات شوراي روستا در روستا ها بايد بيست خانوار يا صد نفر جمعيت را داشته باشد و چنانچه طبق اعلام رسمي مرکز آمار ايران يکي از دو شرط وجود نداشته باشد امکان برگزارري انتخابات در روستا وجود ندارد
ايا کانديداهاي شوراي اسلامي روستاها مي توانند استعفا بدهند چنانچه با استعفا تعداد اعضا کم شود انتخابات برگزار نخواهد شد تکليف چيست؟ طبق ماده (14) مکرر قانون تشکيلات ‘ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور ‘ عضويت در شوراها افتخاري است و شغل محسوب نمي شود بنابراين به طريق اولي اعلام کانديداتوري اصلا سمت نيست که بحث استعفا مطرح باشد و اگر منظور انصراف از داوطلبي است بايد توجه داشت که کانديد شدن براي عضويت در شورا حق افراد است و فرد مي تواند از حق خود صرف نظر  کند .
طبق تبصره ماده (46) آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش در صورتي که تعداد داوطلبان براي تشکيل شورا کمتر يا برابر با تعداد اعضاي اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد
 
 
 
 
 
 

دسته بندی ها