پنجشنبه 27 مرداد 1401

اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي

 

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی : فرزانه مروستی 
معاون مدیر کل : محسن شایگان 

شرح وظایف:
بررسي و شناسايي خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و رفاهي استان .
تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات و آسيب هاي اجتماعي و ارائه راه حل آنها به مقامات مسئول .
بررسي مسائل و نيازمنديهاي اجتماعي و فرهنگي منطقه اولويت ها در اين زمينه و تعامل همكاري با حوزه ستاد وزارت كشور . 
بررسي نيازهاي استان در زمينه مسائل بهداشتي ، فرهنگي ، اجتماعي . 
مراقبت در امور بهداشتي و بهبود وضع اجتماعي مردم شهرها و روستاهاي استان .
نظارت و پيگيري لازم در مورد رسيدگي و بهبود وضع اماكن عمومي استان .
اقدام در تجهيز و مشاركت مردم روستا و شهر در امور اجتماعي و كارهاي عام المنفعه .
برنامه ريزي و اقدامات لازم بمنظورترويج فرهنگ شورايي دربين اقشار مختلف مردم استان با همكاري دستگاههاي ذيربط .
بررسي و سنجش لازم بمنظورشناخت زمينه هاي مشاركت مردم در حوزه موضوعات اجتماعي و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت افزايش آن در استان .
بررسي عوامل موثر در جهت اجراي سياست هاي اجتماعي دولت ازطريق سازمانهاي مردم نهاد.
برنامه ريزي بمنظور توانمندسازي سازمان هاي مردم نها استان و تبيين نقش و جايگاه آنها در جامعه و پيش بيني لازم در جهت قانونمند نمودن فعاليت هاي آنها .
نظارت مستمر برفعاليت سازمان هاي مردم نهاد مطابق با قوانين و مقررات از طريق فرمانداران با همكاري سازمانهاي ذيربط .
دريافت و تنظيم و تكميل پرونده متقاضيان تشكل هاي مردمي جهت صدور پروانه تاسيس ساده سازي و تسهيل روند صدور پروانه فعاليت براي سازمان هاي مردم نهاد و پيگيري آن از طريق مراجع ذيربط . 
بررسي هاي لازم درخصوص هويت هيأت موسس و ديگر اركان سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربط به همكاري سازمانهاي ذيربط . 
بررسي و رسيدگي به گزارشات و شكايات واصله مربوط به سازمان هاي مردم نهاد و اعلام آن به مراجع ذيربط .
بررسي و مطالعه راهكارهاي تشويق و ارتقاء كيفي سازمان هاي مردم نهاد ازطريق بسترسازي اجتماعي و هدايت منابع مختلف يارانه اي تخصصي دولت در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
هماهنگي و همكاري با فرمانداريها در راستاي اهداف توسعه و افزايش مشاركت هاي اجتماعي و تشكيل سازمانهاي مردم نهاد در سطح استان .
راه اندازي پايگاه داده هاي اجتماعي استان ( اطلس اجتماعي ) .
برنامه ريزي در جهت برگزاري منظم جلسات كارگروهها،كميسيونها،كميته ها وشوراهاي مرتبط بامباحث فرهنگي و اجتماعي استان و پيگيري مصوبات .
نظارت بر عملكرد دستگاهها و نهادهاي استاني و فرمانداريهاي تابعه در حوزه وظائف اجتماعي و فرهنگي .
استاندارد سازي كليه فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي استان.

 

Aa