پنجشنبه 27 مرداد 1401

اداره کل اداری و مالی

 

 
اداره كل امور اداري و مالي
مدیر کل : هوشنگ اعلائی ماجلان

شماره تماس : 84691104
اداره رفاه : 84691222-84691212
 
شرح وظایف:
انجام تمامی امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري، فرمانداري ها و بخشداريهاي تابعه در حدود اختيارات قانوني تفويض شده.
انجام امور تشكيلات استانداري و واحدهاي سازماني تابعه.
انجام فعاليتهاي مربوط به بهبود فرآيند انجام كار در استانداري و واحدهاي سازماني تابعه.
انجام تشريفات قانوني استخدام و تهيه و صدور احكام استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه در حدود اختيارات تفويض شده.
اقدام در تكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي و تهيه خلاصه پرونده كاركنان استانداري.
اقدام در اجراي مقررات انظباطي كاركنان استانداري.
تهيه و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان استانداري در حدود قوانين و مقررات مربوط.
اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و برنامه ريزي و پيگيري تشكيل كميته مربوطه.
تهيه و صدور احكام انتقال ، انتصابات و مأموريت مستخدمين در حوزه استانداري براساس قوانين و مقررات.
بررسي و اقدام در زمينه امور پرسنلي ، بازنشستگان و موظفين استانداري.
انجام فعاليتهاي مربوط به عقد قراردادها و نحوه هزينه كرد آن.
تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق و مزايا (اعم از مستمر يا غير مستمر) در مورد مستخدمين استانداري و واحدهاي تابعه.
تهيه و تنظيم بودجه سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه.
تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم از نحوه اجرا و ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه هاي استانداري و همچنين مشكلات و نارسايي هاي مربوط براي آگاهي استانداري.
ابلاغ بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و فرمهاي مربوط به بودجه استانداري و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظيم ، تكميل و اعاده آنها.
بررسي و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادي استانداري اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي باتوجه به طرحها و برنامه هاي مربوط.
 
نظارت بر بودجه عملياتي و ارزشيابي از عملكرد بودجه استانداري از طريق اخذ مستمر گزارش هاي مالي و صورت عملكرد هزينه هاي قطعي از واحدها و تجزيه و تحليل هزينه ها و درمقايسه با اعتبارات مصوب و تخصيصي.
ثبت و نگهداري تمامي آمار و اطلاعات پرسنلي براساس احكام صادره به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاري استانداري.
تهيه و تنظيم اعتبارات بر حسب برنامه ، فعاليت و عمليات.
دريافت بودجه مصوب و تفكيك اعتبارات تصويبي بين برنامه ها و فعاليتهاي مختلف استانداري در قالب مواد هزينه و پيگيري تخصيصي اعتبارات سه ماهه پس از ابلاغ بودجه.
ايجاد تسهيلات لازم به منظور تامين رفاه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه.
دريافت ، ثبت و توزيع كليه مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده يا صادره.
تفكيك و ارجاع نامه هاي رسيده به واحدهاي مربوط و پيگيري در اين زمينه به منظور تسريع در جريان امور.
بايگاني و نگهداري كليه مكاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادي استانداري و انجام امور جاري.
نگاهداري دفاتر اعتبارات و تامين هزينه ها براساس اعتبارات تخصيصي به تفكيك مواد و برنامه.
انجام امور دريافت ها و پرداخت هاي مستمر و غير مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله هاي رسيده.
تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر استانداري و ثبت ارقام هزينه در دفاتر مربوط.
تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان استانداري.
اقدام در وصول وجوه اعتبارات براساس درخواست هاي صادر شده.
انجام وظايف مربوط به تسجيل طبق قانون محاسبات عمومي اختيارات تفويض شده.
رسيدگي به اسناد هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه.
تهيه فهرست مطالب كاركنان از بابت ديون سنواتي و غيره و ارسال آنها به مراجع ذيربط.
نگاهداري و تنظيم حساب اعتبارات و تعهدات و ديون و تهيه گزارش هاي لازم.
بررسي و تهيه لوازم مورد نياز و انجام تعميرات ساختمان و اموال و اثاثيه استانداري طبق مقررات و حدود اعتبارات.
تهيه و تنظيم و نگاهداري حساب انبار و اسناد خريد.
تنظيم سرويس تلفن ، روشنايي و تاسيسات و برنامه كار خدمتگزاران ، رانندگان و نگهبانان و برنامه كشيك در غيرساعات اداري و نظارت بر نحوه كار آنها.
مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثيه استانداري و پيشگيري از بروز آتش سوزي و ساير اتفاقات.
انجام امور مربوط به وسائط نقليه و حمل و نقل استانداري و واحدهاي تابعه.
انجام امور دبيرخانه اي شوراي اداري استان.
Aa