جمعه 28 مرداد 1401

مشاورین استاندارحجت الاسلام احمدرضا خزایی                                                                                                                                                                      مشاور امور روحانیت
عبدالرضا چراغعلی                                                                                                                                                                                   مشاور عمرانی استاندار تهران
Aa