شيوه‌نامه پويش ایده های برگزيده روستایی

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:
کد ملی:
سن:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
آدرس محل سکونت:
آدرس پست الکترونیکی:
میزان تحصیلات:
رشته تحصیلی:
خلاصه تجربیات و سوابق کار:
تقسيمات كشوري (شهرستان، بخش، دهستان، روستا):
عنوان ایده:
هدف از ارائه ايده:
چكيده و بيان ايده:
توصيف كلي نحوه فرايند اجراي ايده:
توصيف اثرات مثبت و نتايج پس از اجراي ايده: